Ured državne uprave

u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Obrasci

 

Služba za opću upravu

ODJEL ZA OPĆU UPRAVU  

Udruge građana

   
Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima


1. Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (obr. 1)

2. Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge ( obr. 2) 

3. Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (obr. 3)

4. Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (obr. 4)

5. Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (obr. 5)

6. Popis ciljanih skupina

7. Klasifikacija djelatnosti

8. Nomenklatura sportova i sportskih grana

9. Ogledni statut

10.Zahtjev za izvadak iz Registra udruga

    Prilozi zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske

    Prilozi zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

    Prilozi zahtjevu za upis u Registar stranih udruga


Registar birača

1. ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS
 

2. ZAHTJEV ZA  PRETHODNU REGISTRACIJU
 

3. ZAHTJEV ZA  AKTIVNU REGISTRACIJU 
 

4. ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE


5. ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

 

6. ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA
 

7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA
 

8. ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA
 

9. ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE
 

10. ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE
 

11. ZAHTJEV ZA UVIDU REGISTAR BIRAČA SUDIONIKA U IZBORNOM POSTUPKU (potvrđene kandidacijske liste)
 

12.ZAHTJEV ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA ZA UVID U REGISTAR BIRAČA

13.IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

 

ODJEL ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA   

1.  Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih 

2.  Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih

3.  Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih

4.  Zahtjev za izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju

5.  Zahtjev za izdavanje isprave iz registra životnog partnerstva

6.  Zahtjev za izdavanje isprave iz knjige državljana / domovnice 
   

7.  Zahtjev za upis u maticu rođenih
 

8.  Zahtjev za upis u knjigu državljana prema mjestu prebivališta

9 Zahtjev za dopunu podataka u matici (rođenih, vjenčanih, umrlih)

10.Zahtjev za dopunu podataka u registru životnog partnerstva

11.Zahtjev za ispravak podataka u matici rođenih

12.Zahtjev za ispravak podataka u matici vjenčanih

13.Zahtjev za ispravak podataka u matici umrlih

14.Zahtjev za ispravak podataka u registru životnog partnerstva

 

Služba za društvene djelatnosti

ODJEL ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB   

RAD

1. Zahtjev za upis u registar udruga

2. Popis utemeljitelja udruge - obrazac 5

3. Zahtjev za prijavu promjene podataka u registru udruga

4. Zahtjev za prijavu prestanka djelovanja udruge

5. Zahtjev za izdavanje izvatka iz registra udruga

6. Zahtjev za evidenciju kolektivnog ugovora

7. Zahtjev za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima 
 

8. Zahtjev za izdavanje - ovjeru  izjave o uzdržavanju
 

9. Zahtjev za izdavanje ili ovjeru  potvrde o obiteljskom statusu

ZDRAVSTVO

1. Zahtjev za ovjeru knjige narkotika

2. Zahtjev za ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje 

SOCIJALNA SKRB

1. Zahtjev za ostvarivanje svojstva civilnog invalida Domovinskog rata

2. Zahtjev za ostvarivanje svojstva civilnog invalida rata

3. Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe

4. Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

5. Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za  pripomoć u kući

6. Zahtjev za isplatu dospjelih zaostalih, a neisplaćenih  novčanih primanja

7. Zahtjev za utvrđivanje novog  postotka oštećenja organizma

8. Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike

9. Zahtjev za  izdavanje uvjerenja iz službene evidencije

10.Zahtjev za izdavanje objava za korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu
 

11.Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje  humanitarne pomoći (Obrazac broj 1.)
 

12.Trogodišnji Program rada pravne osobe - stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (Obrazac broj 2.)
 

13.Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe (Obrazac broj 3.)

 

14.Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za prethodnu godinu (Obrazac broj 4.)
 

15.Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije  (Obrazac broj 5.)
 

16.Plan provođenja humanitarne akcije  (Obrazac broj 6.)
 

17.Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći  (Obrazac broj 7.)
 

18.Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 8.)

 

19.Preuzimanje logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i logotipa humanitarnih akcija

 

ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE

1.  Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata

2.  Zahtjev za usluge osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I skupine sa 100% ošteć. organ.

3.  Zahtjev za dodjelu osobnog automobila HRVI I skupine sa 100% oštećenja organizma

4.  Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

5.  Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe

6.  Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu udovici i djeci

7.  Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu roditeljima

8.  Zahtjev za priznavanje prava na povećanu obiteljsku invalidninu

9.  Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći obiteljima nestalog hrvatskog branitelja

10. Zahtjev za isplatu osigurnine obiteljima nestalog hrvatskog branitelja

11. Zahtjev za priznavanje prava na troškove prijevoza pred DLP Zagreb

12. Zahtjev za priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida

 

ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, INFORMIRANJE, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU  

1. Fizičke osobe o. br.1 - Zahtjev za upis u Registar športskih djelatnosti

2. Fizičke osobe o. br.2 - Zahtjev za brisanje iz Registra športskih djelatnosti

3. Fizičke osobe o. br.3 - Izvod iz Registra športskih djelatnosti

4. Pravne osobe o. br.1 – Zahtjev za upis u Registar športskih djelatnosti

5. Pravne osobe o. br.2 - Izvod iz Registra športskih djelatnosti

 6. Zahtjev za odobrenje početka rada dječjih vrtića (N.N. 10/97)

Služba za gospodarstvo 

 ODJEL ZA GOSPODARSTVO 
 

1.    PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR

       a. Dokumenti za upis u obrtni registar
       b. Dokumenti za upis promjena u obrtnom registru
       c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta
       d. Dokumenti za upis promjene zajedničkog obrta

2  PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
       a. Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka

 

3  PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
       a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona
       b. Dokumenti za upis promjena izdvojenog pogona
       c. Dokumenti za upis prestanka izdvojenog pogona

 

4   PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU I IZDAVANJE ODOBRENJA - SPOREDNO ZANIMANJE
       a. Dokumenti za sporedno zanimanje - domaću radinost

 

5.   Zahtjev za upis u evidenciju pravnih osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost

6.   Zahtjev za utvrđivanje MTU - obrt

7 Zahtjev za utvrđivanje MTU - prodaja vlastitih proizvoda
 

8.   Zahtjev za utvrđivanje MTU - trgovačka društva
 

9.   Zahtjev za utvrđivanje MTU - dadilje
 

10. Zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje prometa za zaštitu bilja
 

11. Izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje usluga tretiranja (davatelji usluga) - nisu T+
 

12. Izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje usluga tretiranja (davatelji usluga) - T+


Promet

13.  Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu

14.  Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu-autotaksi

15.  Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika

16.  Zahtjev za odjavu licencije

17.  Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost

18.  Zahtjev za izdavanje licencije za autobusni kolodvor

19.  Zahtjev za utvrđivanje kategorije autobusnog kolodvora

20.  Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti - osobe s tjelesnim oštećenjem

21.  Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti - gubitak ili uništenje

22.  Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti - udruge osoba s tjelesnim oštećenjem

23 Obrazac - podaci za prekršajnu i kaznenu evidenciju

 

ODJEL ZA TURIZAM 

1.   Zahtjev za plovne objekte za izlete i krstarenja

2.   OBAVIJEST O POČETKU RADA -  plovni objekt

3.   Zahtjev za odjavu plovnog objekta

4.   Zahtjev za kategorizaciju soba, apartmana ( obrtnicitrgovačka društva )

5.   Zahtjev za hostel, prenoćište, odmaralište (obrtnici, trg)

6.   Zahtjev za pansion ( obrtnici  trgovačka društva )

7  Zahtjev za hotel baštinu ( obrtnici  trgovačka društva )

8.   Zahtjev za kampiralište i kamp odmorište (obrtnici  trgov)

9.   OBAVIJEST O POČETKU RADA - smještajni objekt

10. Zahtjev za usluge u domaćinstvu ( građani - iznajmljivači)

11Zahtjev za n a s t a v a k pružanja usluga u domaćinstvu

12. Zahtjev za odjavu odobrenja ( građani - iznajmljivači )

13Zahtjev za djelomičnu odjavu odobrenja ( građani - iznajmljivači )

14. Zahtjev za usluge u seljačkom domaćinstvu

 

15. Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-obrt

16. Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-trgovačko društvo

17. Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-štekat ( obrtnici  trg. društva )

18. Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-obrt

19. Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-trgovačko d

20. Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-štekat

21. Zahtjev za turističke agencije

22. Zahtjev za promjenu voditelja turističke agencije

23. Zahtjev za odjavu turističke agencije

24Zahtjev za turističke vodiče

25. Zahtjev za odobrenje - ostale turističke usluge

26. Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objekta

27Zahtjev za odjavu smještajnog objekta ( obrtnici, doo )

28. OBAVIJEST O POČETKU RADA - ugostiteljski objekt

29. OBAVIJEST O POČETKU RADA - turistička agencija

30. Zahtjev za zamjenu stare iskaznice turističkog vodiča

Služba za imovinsko pravne poslove

1. Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi

2. Izjava o vlasništvu/suvlasništvu nekretnina

Služba za zajedničke poslove 

ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Zahtjev za izdavanje ovjerenog preslika rješenja, zaključka, odobrenja ili drugog akta

2. Zahtjev za dodjelu brojčane oznake

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i tehnički poslovi

1. Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći (ZOPP)

2. Izričita pisana suglasnost (ZOPP-S)

KATALOG INFORMACIJA

1. Zahtjev za pristup informacijama (Ob 2)

2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Ob 3)

3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Ob 4)

 

 

 

 

 


Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji