grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Predupisi 2018./2019.


 

 

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2018./2019.


provest će se prema Planu upisa Ureda državne uprave u SDŽ, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) te članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14) u suradnji sa osnivačima osnovnih škola (Grad Split, Grad Makarska, Splitsko-dalmatinska županija) i osnovnim školama u SDŽ (Popis osnovnih škola u SDŽ s upisnim područjima).

Prijava školskih obveznika vršit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis (link na kraju ovog obrasca)


u vremenu od 8. do 18. veljače 2018.


Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Ureda državne uprave SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ.

Školski obveznici su:

Učenik se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu odnosno upisnom području škole (matična škola), gdje se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled) sukladno dogovoru sa roditeljem.

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (produženi boravak ili neki drugi razlog) u postupku prijave, prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

Škole s produženim boravkom

Ispostava Škola
Split Meje, Spinut, Manuš, Split 3, Žnjan Pazdigrad, Pujanki, Ravne njive, Dobri
Kaštela Bijaći (Kaštel Novi) - u osnivanju
Makarska Stjepana Ivičevića, Oca Petra Perice

Škole s cjelodnevnom nastavom

Ispostava Škola
Split Pojišan, Split 3

Škole za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama

Ispostava Škola
Split 1. OŠ Spinut, članak 8.stavak 5. Pravilnika
2. OŠ Kman-Kocunar, članak 8.stavak 5. Pravilnika
3. OŠ Trstenik, članak 8.stavak 5. Pravilnika
4. OŠ Manuš, članak 8.stavak 5. Pravilnika
5. OŠ Ravne njive, članak 8.stavak 5. Pravilnika
6. OŠ Bol, članak 8.stavak 5. Pravilnika
7. OŠ Mejaši, članak 8.stavak 5. Pravilnika
8. OŠ Pojišan, članak 8.stavak 5. i članak 6. stavak 6. Pravilnika
9. OŠ Blatine-Škrape, članak 6. stavak 6. Pravilnika
10. OŠ Mertojak, članak 9. Pravilnika
11. COO Juraj Bonači, Split, članak 9. i članak 8. stavak 6. Pravilnika
12. COO Slava Raškaj, Split, članak 8. stavak 6. Pravilnika
13. Centar za Autizam, Split, članak 9. Pravilnika
Imotski 14. OŠ Tin Ujević, Krivodol, članak 8.stavak 5. Pravilnika
15. OŠ Stjepana Radića, Imotski, članak 8.stavak 5. Pravilnika
16. COO Slava Raškaj, Odjel Kamenmost, Podbablje, članak 8. stavak 6. Pravilnika
Solin 17. OŠ Don Lovre Katića, Solin, članak 8.stavak 5. Pravilnika
18. OŠ Kraljice Jelene, Solin, članak 8.stavak 5. Pravilnika
Sinj 19. OŠ OŠ Trilj, Trilj, članak 8.stavak 5. Pravilnika
20. OŠ Ivana Lovrića, Sinj, članak 8.stavak 5. Pravilnika
21. COO Juraj Bonači, Odjel Sinj, članak 9. i članak 8. stavak 6. Pravilnika
Kaštela 22. OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac, članak 8.stavak 5. Pravilnika
Makarska 23. OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska, članak 8.stavak 5. i članak 9. Pravilnika
24. COO Juraj Bonači, Odjel Makarska
25. OŠ Dr. Franje Tuđmana, Brela čl. 8. stavak 5. Pravilnika
Hvar 26. OŠ Hvar, Hvar, članak 8.stavak 5. Pravilnika
27. OŠ Petra Hektorovića, Hvar, članak 9. Pravilnika
Trogir 28. OŠ Petra Berislavića, Trogir, članak 8.stavak 5. Pravilnika
Omiš 29. OŠ Josip Pupačić, Omiš, članak 8.stavak 5. Pravilnika
30. OŠ Karlo Balić, Šestanovac, članak 8.stavak 5. Pravilnika
Vis 31. OŠ Komiža, Komiža, članak 9. Pravilnika
Vrgorac 32. OŠ Vrgorac, Vrgorac, članak 8.stavak 5. i članak 9. Pravilnika

Škole bez arhitektonskih barijera

Ispostava Škola
Split Bol, Gripe, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lučac, Manuš, Mejaši, Pujanki, Ravne njive, Skalice, Srinjine, Sućidar, Visoka, Grohote, Žrnovnica
Hvar Jelsa (Jelsa), Hvar (Hvar)
Imotski Tin Ujević (Krivodol)
Makarska Stjapana Ivičevića (Makarska), Franje Tuđmana (Brela)
Sinj Ivana Lovrića (Sinj), Trilj (Trilj), Kamešnica (Otok), Stjepana Radića (Tijarica), Milana Begovića (Vrlika)
Trogir Majstora Radovana (Trogir), Kralja Zvonimira (Seget Donji)
Solin Don Lovre Katić (Solin), Kraljice Jelene (Solin)
Vrgorac Vrgorac

Nakon obavljene prijave djeteta Uredu, roditelj odnosno staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 1. do 8. ožujka 2018. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta. Potrebna dokumentacija: OIB, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektronskim putem.

Obrazac 6

Za područje Grada Splita, zahtjev se upućuje na adresu:

Ured državne uprave
Služba za društvene djelatnosti
Odjel za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu
Vukovarska 1
21000 Split

i/ili e-mailom:

prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr

Za područje Ispostava Ureda (Omiš, Hvar, Supetar, Vis, Makarska, Solin, Kaštela, Trogir, Imotski, Sinj, Vrgorac) zahtjev se upućuje na adresu odgovarajuće Ispostave.

Stručna povjerenstva škola predlažu raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece i dostavljaju ovom Uredu do 21. ožujka 2018. Isti će se objaviti putem medija, na internetskim stranicama Ureda i škola te na oglasnim pločama škola i zdravstvenih ustanova.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2018.

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

U obrascu možete odabrati željeni prvi strani jezik. Rano učenje prvog stranog jezika moguće je prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi već od prvog razreda osnovne škole. Odabrani strani jezik za koji se roditelj izjasni time postaje prvi obvezni jezik, a izbor drugog i trećeg stranog jezika odvija se u četvrtom razredu osnovne škole.

 

 

Prijava za predupis

 

 

KLASA: 602-02/18-01/28

URBROJ: 2181-04-02-18-4

Split, siječanj 2018.

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji