Ured državne uprave

u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Služba za zajedničke poslove

 

Sjedište službe: Split, Vukovarska 1                                                                             

Uredovno radno vrijeme: 
Ponedjeljak - petak : 700 - 1500

Rad sa strankama: 
Ponedjeljak - petak : 800 - 1430

* Dnevni odmor traje 30 min. (1100 - 1130). Rad šalterskih službi se ne prekida.

Služba za zajedničke poslove obavlja stručne i pravne poslove za potrebe predstojnika vrši nadzor nad zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja kadrovske, opće, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, te  poslove planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku u Ministarstvu uprave, ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslove javne nabave roba i usluga i ustupanja radova,   poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Voditelj službe: Silvio Puljas, dipl. ing.

tel: 021/300-213
fax: 021/300-116
e-mail: zajednicki-poslovi@udu-sdz.hr

Upravlja radom Službe, obavlja najsloženije poslove državne uprave u Službi, organizira rad, prati propise, vrši nadzor nad zakonitošću akata Službe, kontrolira i potpisuje akte, obavlja i druge odgovarajuće i povjerene poslove.

 

Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:                                                            Obrasci 

Odjel za pravne i opće poslove

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i tehnički poslovi

Odjel za financijske poslove

Odjel za informatiku

 


Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji